Untitled-3

شرایط واگذاری وسایل دفاع شخصی

وسایل دفاع شخصی

 

*در فاز اول منحصراً وسایل دفاع شخصی به وکلای پایه یک واجد شرایط واگذار می گردد.

شرایط واگذاری وسایل دفاع شخصی به وکلا

1-     تنظیم فرم درخواست و تعهدنامه استفاده

2-   ارائه فرم و مدارک خواسته شده در فرم درخواست به دفتر مرکز جهت معرفی به شرکت طرف قرارداد (وکلای محترم حوزه شیراز فرم و مدارک به دفتر مرکز ارائه و وکلای محترم شهرستان منحصراً باید تحویل نماینده مرکز در حوزه خود نمایند.)

3-  وسایل شامل اسپری فلفل و شوکر می باشد.

4-   مجوز صادره برای دو سال بوده و پس از گذشت این مدت برای تمدید مجوز فعلاً هزینه شارژ و بیمه پیش بینی گردیده است.

5-   هزینه هر دو وسیله و بیمه شخص ثالث برای دو سال چهار میلیون ریال می باشد.

6-   عدم سوء پیشینه وکلا توسط مرکز تائید می گردد.

7-   در مورد سایر گواهی ها (ردیف 6 و 7) مستقیماً در محل شرکت مورد قرارداد (محافظین نور سما) و در زمان معرفی انجام می پذیرد.

 دفتر وکلای قوه قضاییه فارس

              

فقط موارد رنگی مورد نیاز می باشد.